Chính sách mua hàng

1. Quy trình đặt hàng, thanh toán, giao-nhận-gửi hàng

Quy trình mua hàng tại Công ty:

1. Nhà phân phối Tiens cung cấp Mã số nhà phân phối và số lượng, chủng loại hàng hóa cần mua cho nhân viên bán hàng.

2. Nhân viên bán hàng nhập Mã số nhà phân phối và số lượng, chủng loại hàng hóa vào hệ thống bán hàng.

3. Xác nhận thông tin đơn hàng với Nhà phân phối, bao gồm: Họ tên và mã số người mua hàng, họ tên và mã số người giới thiệu, số lượng, chủng loại hàng hóa và số tiền, điểm PV, BV;

4. In đơn đặt hàng và thu tiền, đơn đặt hàng gồm ba liên (liên trắng, liên hồng, liên vàng). Đơn đặt hàng kiêm phiếu thu và phiếu xuất kho;

5. Công ty đóng dấu xác nhận “Đã thu tiền” vào đơn đặt hàng và giữ lại liên trắng, khách hàng cầm 2 liên còn lại vào kho lấy hàng;

6. Bộ phận kho sau khi phát hàng cho khách theo đúng thông tin trên đơn đặt hàng thì đóng dấu “Đã phát hàng” lên cả hai liên và giữ lại liên vàng, liên hồng giao lại cho khách hàng;

7. Bộ phận kế toán cung cấp hóa đơn cho Nhà phân phối khi Nhà phân phối đã trả tiền và lấy hàng.