Quy trình chấm dứt và thanh lý hợp đồng

1. Các trường hợp chấm dứt và thanh lý hợp đồng;

- Công ty dừng hoạt động;

- Nhà phân phối hoặc công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

- Hợp đồng hết hạn mà không tiếp tục gia  hạn;

- Nhà phân phối không gia hạn tư cách Tiens theo quy định của công ty;

- Nhà phân phối vi phạm quy định pháp luật hoặc quy tắc hoạt động của công ty ở mức nghiêm trọng

2. Sau khi nhận thông tin chấm dứt hợp đồng, nếu nhà phân phối có yêu cầu, công ty tiến hành mua lại hàng hóa cho nhà phân phối theo đúng quy định pháp luật và quy tắc hoạt động của công ty.

3. Thanh toán đầy đủ tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác cho nhà phân phối đến thời điểm chấm dứt hợp đồng;

4. Nhà phân phối và công ty Ký biên bản thanh lý hợp đồng, công ty ra thông báo chấm dứt tư cách Nhà phân phối của người đó.

5. Từ thời điểm chấm dứt tư cách Nhà phân phối, mọi quyền lợi và nghĩa vụ của mã số bị hủy không còn liên quan tới nhà phân phối đó nữa.