Quy trình đào tạo cơ bản và cấp thẻ thành viên

1. Quy trình đào tạo:

Sau khi ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp,  Nhà phân phối có trách nhiệm tham gia Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản do Công ty tổ chức và đã thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm đến Nhà Phân Phối. Nhà Phân Phối phải mua Tài Liệu Đào Tạo được cung cấp bởi Công Ty để phục vụ Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản. .

Trình tự đào tạo: Bài giảng - Thuyết trình - Thực hành - Câu hỏi và trả lời.

Thành phần tham dự: các Nhà Phân Phối mới ký Hợp Đồng với Công ty, chưa tham gia hoặc chưa hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản. Một khóa đào tạo tối đa 200 Nhà Phân Phối.

Địa điểm đào tạo: Tại trụ sở Công ty, địa hoặc địa điểm khác nơi Công ty tổ chức các sự kiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời lượng: 1 ngày.

Phí tham gia khóa học: Miễn phí.

Tài liệu giảng dạy: Tài Liệu Đào Tạo kiến thức cơ bản

2. Nội dung đào tạo Quy định Pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; Thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp của  Công ty; Quy tắc hoạt đông của công ty; Thông tin về công ty; Chương trình trả thưởng của công ty; Kỹ năng cơ bản để thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp (bao gồm: Nguyên tắc ABC-mượn sức dùng sức không tốn sức, Lý niệm sức khỏe Tiens,  Giao tiếp 1 đối 1)

3. Điều kiện và đánh giá hoàn thành Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản: Nhà Phân Phối phải tham gia đầy đủ 8 giờ đào tạo. Cuối buổi đào tạo, Công Ty sẽ kiểm tra Nhà Phân Phối về các nội dung đào tạo cơ bản và đánh giá đạt hoặc không đạt. Trong trường hợp không đạt, Nhà Phân Phối sẽ phải tham gia khóa đào tạo tiếp theo.       

4. Quy trình cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo cơ bản

Ngay sau kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản, Nhà Phân Phối được đánh giá đạt sẽ được Công Ty cấp Chứng Chỉ Đào Tạo Cơ Bản Về Bán Hàng Đa Cấp theo mẫu đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Quy trình cấp thẻ

Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày cấp Chứng Chỉ Đào Tào Cơ Bản Về Bán Hàng Đa Cấp, Công Ty sẽ cấp Thẻ Thành Viên cho Nhà Phân Phối theo mẫu đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi được cấp thẻ thành viên, Nhà phân phối có thể giới thiệu người mới về công ty cũng như sản phẩm Tiens để phát triển mạng lưới.