Thu nhập cao nhất của người tham gia BHĐC trong năm 2018 

Thu nhập trung bình của người tham gia BHĐC trong năm 2018

Thu nhập thấp nhất của người tham gia BHĐC trong năm 2018