X
Giao hàng tới : Vui lòng điền nơi nhận hàng
Quốc gia  
  
  
Cart Loading

THÔNG BÁO

18 Tháng Sáu 2024

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

Số: 257/TB_TIENS

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                  Hải Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2024

 

                                                                 THÔNG BÁO
                              (Về việc: chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Trà Vinh)

 

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam xin thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Trà Vinh với thông tin như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: Không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: 18/06/2024

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

- Địa chỉ: Lô XN 23, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0220.3555789

Chúng tôi xin cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM